Blog

Aktuelt, Nyheter

Offentlig ettersyn: Budsjett 2023 – Økonomiplan 2023-2026

Formannskapets forslag til årsbudsjett 2023 og økonomi- og handlingsplan 2023-2026 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling i møte 29. november 2022, saksnr. 115/2022:

  1. Det fremlagte driftsbudsjett for 2023 vedtas med bruk av disposisjonsfond med kr 1.742.510 i
    henhold til vedlagt dokument.
  2. Kommunens investeringsbudsjett for 2023 vedtas med en samlet investeringssum på 48.453.544
    og et låneopptak på 3.000.000 inkl 3.000.000 i låneopptak til videre utlån.
  3. Eiendomskattesatsen for verker og bruk, og boliger og fritidsboliger settes til den enhver tid
    høyeste fastsatte sats.
  4. Økonomiplanen for 2023-2026 vedtas med et samlet bruk av disposisjonsfond på 7.270.841.

Kommunestyret realitetsbehandler årsbudsjett 2023 og økonomi- og handlingsplan 2023-2026 i sitt møte 15. desember 2022.

Eventuelle merknader til høringsforslaget må være innkommet Holtålen kommune innen 14. desember 2022 kl. 15.00.  Høringsinnspill sendes til epost@holtalen.kommune.no

X