Blog

Aktuelt

Løyver for leiekjøring i utmark i Holtålen

De nåværende leiekjøringsløyver for Holtålen utløper i 2018. I denne forbindelse gjennomføres en ny tildelingsrunde. Tildeling av løyve vil bli for årene 2019-2022.

Eventuelle søkere bes sende inn begrunnet søknad. Søknadene vil bli vurdert etter en rekke ulike tildelingskriterier:

  • Tidligere leiekjørere prioriteres
  • Det vil bli lagt vekt på leiekjøringens næringsmessige betydning for den enkelte – det oppfordres til at søker dokumenterer dette.
  • Det søkes å oppnå en geografisk spredning av løyvene
  • Søkers bosted i forhold til utfartssteder

Kriteriene er ikke opplistet i vektet rekkefølge. Tildelingen av leiekjøringsløyver skjer på bakgrunn av behovet i kommunene, og det er dermed ikke gitt at det samme antall løyver utdeles hver sesong.

Fristen for å sende inn søknad er den 1/7-2018. Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli behandlet. Søknader sendes til epost@holtalen.kommune.no 

For ytterligere spørsmål kan skogbrukssjef Kjartan Overdal kontaktes på tlf. 62 47 03 16 / 94 12 75 47 epost: kjartan.overdal@os.kommune.no

X