Blog

Aktuelt, Nyheter

Løyver for leiekjøring i utmark i Holtålen

Da nåværende leiekjøringsløyver for Holtålen utløper i 2022. I denne forbindelse gjennomføres en ny tildelingsrunde. Tildeling av løyve vil bli for årene 2022-2026.

Eventuelle søkere bes sende inn begrunnet søknad. Søknadene vil bli vurdert etter en rekke ulike tildelingskriterier:

  • Tidligere leiekjørere prioriteres
  • Det vil bli lagt vekt på leiekjøringens næringsmessige betydning for den enkelte – det
    oppfordres til at søker dokumenterer dette
  • Det søkes å oppnå en geografisk spredning av løyvene
  • Søkers bosted i forhold til utfartssteder

Kriteriene er ikke opplistet i vektet rekkefølge. Tildelingen av leiekjøringsløyver skjer på bakgrunn av behovet i kommunene, og det er dermed ikke gitt at det samme antall løyver utdeles hver sesong.

Fristen for å sende inn søknad er den 1/7-2022. Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Søknader sendes til epost@holtalen.kommune.no
For ytterligere spørsmål kontakt saksbehandler epost: laila.kokkvoll@holtalen.kommune.no

X