Blog

Aktuelt, Nyheter

Invitasjon til å søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 2020

Nå kan du/dere søke Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i Trøndelag – Søknadsfrist 15. november

Potten er med forbehold om budsjettvedtak på 2,5 millioner kroner og ordningen skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid, også blant frivillige lag og foreninger.

 

Hvem kan søke?

Ulike frivillige organisasjoner og lag kan søke. For eksempel:

  • bygdelag, borettslag og velforeninger
  • idrettslag og ungdomslag
  • kommuner, skoler, barnehager og foreldreutvalg

 

Hva slags prosjekter får støtte?

Rent trafikkrettede tiltak, altså ikke vanlig drift eller administrasjon.
Prosjekter rettet mot sikker trafikantadferd
Informasjonsprosjekter og opplysningsarbeid, samordnings- og samarbeidsprosjekter kan søke støtte.
Mindre fysiske tiltak er det mest aktuelt for kommuner å søke penger til, da med krav om minst 50 % egenfinansiering. Mest aktuelt er tiltak innen 2 km, og dels 4 km fra skole.
Tiltak som er forankret i, og prioritert i kommunale trafikksikkerhetsplaner, blir foretrukket.
Tiltak som skal gjøre det tryggere for barn og unge blir prioritert, for eksempel tiltak som skal gjøre det tryggere i hjertesonen rundt en skole (les mer om begrepet under her).
Vi legger også vekt på om tiltaket bidrar til det nasjonale målet om å færre drepte og skadde i trafikken.
Det er lurt at søkerne har satt seg inn i lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov, og forståelse for hvilke målgrupper, eller ulykkestyper tiltaket retter seg mot.
Å kunne gjennomføre tiltaket i det året pengene blir tildelt legger vi vekt på når vi tildeler støtten.
Det vanligste er tiltak på under 200 000 kroner, i noen få tilfeller kan trafikksikkerhetsutvalget vurdere søknader om større beløp.
Prosjekter som stimulerer til stor grad av frivillig arbeid og samordnet innsats mellom flere aktører.

Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen.

De som får tildelt tilskudd, må benytte det i 2020. Midler blir utbetalt når prosjektet er ferdigstilt, og søker har levert inn faktura vedlagt regnskapsrapport. Er ikke prosjektet oppstartet i løpet av tildelingsåret, er hovedregelen at tilskuddsmidlene blir trukket tilbake. Hvis det er tvil om at et tiltak blir ferdig i tildelingsåret, skal søkeren sende inn en prognose, eventuelt søke om fristforlengelse innen 15. august 2020.

Les mer og søk her….

X