Blog

Aktuelt, Nyheter

INFORMASJON FRA HOLTÅLEN KOMMUNE OM SKILØYPER – GAULDALEN

I forbindelse med Gauldalsløypa har kommunen arbeidet med nye skitraseer, med utgangspunkt fra «Karskheim» i Gauldalen. Hovedmålet med arbeidet har vært å ha et minst like godt tilbud til skiløperne i området som i dag. Dvs. to nye skitraseer samt fortsatt skispor etter Riastvegen til Hovsbua. Bakgrunnen for å se på nye skitraseer er at kommunen har lovet bl.a Statsforvalteren å se på avbøtende tiltak for å skille skiløype fra rekreasjonsløype for snøscooter. Videre ønsker Holtålen turforening dette etter årsmøtevedtak i 2020, samt at det har kommet klare tilbakemeldinger fra flere hold om å skille løypene.

Arbeidet med de nye traseene har skjedd i tett samarbeid med Holtålen turforening. Hvis ikke turforeninga har ønsket dette så har ikke kommunen tatt tak i saken. Holtålen turforening har vært konstruktiv og positiv ift. de nye traseene – der det også tidligere er kjørt skispor. Turforeninga har sett mulighetene de nye traseene gir.  Skiløypetrasen, fra Karskheim mot Håen/Tverrdalen, ble preparert på senvinteren forrige skisesong. Tilbakemeldingene Holtålen turforening fikk på traseen, fra bl.a barnefamilier, var meget god.

For å kjøre skispor er en avhengig av at grunneierne stiller sin grunn til disposisjon. Svært mange grunneiere i Holtålen gjør det. Tre grunneiere var veldig positiv til tiltaket med nye skiløyper, men den siste grunneieren sa nei. Det må vi akseptere, men vi synes det er synd. Da står en igjen med den ene nye traseen, fra Karskheim opp mot Folldalen, som nå Holtålen turforening forvalter. Ettersom det ikke blir noen Gauldalsløype i vinter så vil, slik vi får opplyst, Holtålen turforening kjøre de faste traseene samt den nye trassen.

Kommunen vet også at løypa til Hovsbua er viktig for en god del. Samtidig vet vi at rekreasjonsløype for snøscooter må prepareres. Holtålen snøscooterklubb har på en meget god måte utført drift og preparering av Gauldalsløypa på vegne av Holtålen kommune. Derfor tok vi tidlig i prosessen kontakt med snøscooterklubben om mulighetene for å kjøre skispor fra Karskheim til Hovsbua ved fremtidig Gauldalsløype. Det er klubben meget positiv til, men vil avvente å se hvordan saken om Gauldalsløypa går først. Selv om en ikke har det helt klart per i dag skal det mye til for at det ikke blir kjørt skiløyper til Hovsbua.

Når det gjelder skiløypene så snakker vi ikke om enten eller – her snakker vi om både og. Informasjonen om kontakten kommunen har hatt med Holtålen snøscooterklubb angående preparering av skispor, fra Karskheim til Hovsbua, er kjent for både turforeninga og de 4 grunneierne vi var i kontakt med.

Det som nå er den største utfordringen er at Holtålen turforening mangler skiløypekjørere på østsia av Ålen. Turforeninga har henvendt seg til kommunen om bistand. Kommunen skal forsøke å bidra til å få tak i kjørere, men er det noen som vil kjøre skispor på østsia så er det bare å ta kontakt med Holtålen turforening.

X