Blog

Kommunestyret vedtok i møtet 15.12 2022 i sak 55/2022

  • Eiendomsskatt på næringseiendommer 7 promille
  • Eiendomsskatt på boliger og andre eiendomstyper 4 promille.

Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 28.02.2023 takster på om takserte og nye eiendommer. Eiendomsskattelisten for 2023 legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset i Ålen i tidsrommet 01.03.2023-22.03.2023.

Klage på takst må fremsettes skriftlig innen 01.04.2023

Søknader om fritak/reduksjon av eiendomsskatt må fremmes innen 01.04.2023

Eiendomsskattekontoret

X