Blog

 

Eiendomsskatt 2017.

Kommunestyret vedtok i møtet 15.12.2016 i sak 65/16:

Eiendomsskatt på verker og bruk 7 promille

Eiendomsskatt på boliger og andre eiendomstyper 5 promille.

Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 24.02.2017 takster på omtaksterte og nye eiendommer. Liste over taksering 2017 legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset i Ålen i tidsrommet

27.02.2017-20.03.2017.

Klage på takst må fremsettes skriftlig innen 20.03.201

Søknader om fritak/reduksjon av eiendomsskatt må fremmes innen 20.03.2017

 

Eiendomsskattekontoret

X