Blog

Målrettet samarbeid mellom NAV, arbeidsgivere og leger har ført Trøndelag på toppen i bruken av gradert sykemelding.

Det legemeldte sykefraværet var 5,4 prosent i 3. kvartal 2018. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en nedgang på 1,8 prosent. Det legemeldte sykefraværet er høyere for kvinner enn for menn. Sykefraværet gikk noe mer ned for menn enn for kvinner.

Fakta/nøkkeltall fra Trøndelag
•  Andel gradert sykefravær* er 24,4 % (høyest i landet)
•  Betydelig høyere andel kvinner med gradert sykefravær (27,3 %) enn menn (19,8 %)
•  Sykefravær blant kvinner: 7,2 %
•  Sykefravær blant menn: 4 %
•  Sykefraværet er høyest innen salgs- og serviceyrker og da spesielt pleiemedarbeidere (8,7 %) og barnehage- og skoleassistenter (8,6 %).
•  Nest høyest fravær er det i yrkesgrupper innen helse og sosialtjenester: 7,6 %.

*Gradert sykemelding: Hvis du kan være delvis i arbeid, skal du bli delvis sykmeldt. Hensikten er å opprettholde kontakten med arbeidsplassen og bruke de mulighetene du har til å jobbe. Forutsetningen er at det er medisinsk forsvarlig.

Godt samarbeid med legene og arbeidsgiverne
Gradering av sykmeldinger har lenge vært et viktig tiltak for å redusere sykefraværet i Norge. Etter endringene i sykmeldingsreglene 1. juli 2004, som blant annet førte til økt fokus på bruk av graderte sykmeldinger, falt sykefraværet kraftig. IA-avtalen fra 2010, som ble videreført i 2014, vektlegger mer bruk av gradering på sykmeldinger.
– Når kontakten med arbeidsplassen opprettholdes, minsker sannsynligheten for at sykmeldte faller ut av arbeidslivet på lengre sikt. Den høye andelen graderte sykmeldinger i Trøndelag handler om et godt samarbeid mellom legene, arbeidsgiverne og NAV hvor arbeidsevne og aktivitet vektlegges i størst mulig grad, sier Eli Drevvatn Engdal, fungerende tjenestedirektør ved NAV Trøndelag.

Landets femte laveste sykefravær
Oslo er fylket med det laveste sykefraværet på 4,5 prosent, fulgt av Rogaland med 4,7 prosent og Sogn og Fjordane 4,9 prosent. Trøndelag har landets femte laveste sykefravær med 5,4 prosent. Nordland har landets høyeste sykefravær med 6,1 prosent, deretter følger Østfold, Oppland og Troms med 6 prosent.

Fortsatt høyt hos kvinner
Sykefraværet er fortsatt høyere blant kvinner enn menn. Kvinner har et sykefravær på 7,2 prosent, mens menn har 4 prosent.
– Kvinner har betydelig høyere fravær enn menn, også i Trøndelag. Graviditet forklarer om lag 40 prosent av forskjellen i aldergruppen 20-39 år. Studier viser at sykefraværet øker for både menn og kvinner i småbarnsperioden. Det øker med cirka 20 prosent for menn og 50 prosent for kvinner, forteller Engdal.

Sykefraværet betydelig ned i Steinkjer
Sykefraværet er høyest i Roan med 8,5 prosent, fulgt av Frosta og Namdalseid, begge med 7,5 prosent. Lavest sykefraværet er det i Snillfjord og Snåsa, begge med 3,9 prosent, deretter følger Røros og Holtålen med 4,2 prosent.

Andre viktige nøkkeltall:
• Størst nedgang blant de ti største kommunene har Orkdal med –14,8 %
• Størst økning blant de ti største kommunene har Indre Fosen med 7 %.
• Sykefraværet er fortsatt klart høyest i kommunal forvaltning (7,1 %) deretter følger statlig forvaltning (5,3 %) og privat sektor (4,8 %).
• Muskel og skjelettlidelser står for nesten 40 % av tapte dagsverk i 3. kvartal

X