Hov skole

Hov skole

Hov skole er en kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i Ålen sentrum. Hov er også kommunens ungdomsskole og alle elever i kommunen går her fra og med 8.trinn. Skolen har høyt utdannet pedagogisk personell og god trivsel blant elever og ansatte.

SIST OPPDATERT: 10.02. 2017 - 13:37

Hov skole

Hov skole er en framtidsrettet skole, og det legges vekt på faglig, kulturell og sosial kompetanse. Elevundersøkelsen viser at elevene trives på skolen, sammen med hverandre og sammen med lærerne sine. Skolen har høy lærertetthet og tidlig innsats er en prioritet hos oss. Vi samarbeider dessuten tett med kulturskolen i Holtålen som har et variert og godt tilbud til elevene, der alle som ønsker får plass.

Skolen har implementert LP (LP-Læringsmiljø- og pedagogisk analyse) som et viktig grunnlag for hvordan vi jobber i vår virksomhet. Les mer om LP her.

Hov skole ligger i Ålen, 35 km nord for Røros og 120 km sør-øst for Trondheim. Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole med elever fra 1. til 10. klasse.

Etter endt grunnskole har elevene to videregående skoler i en avstand som gjør det mulig å bo hjemme. Dette er Røros videregående skole og Gauldal videregående skole på Støren.

Skolens satsningsområder

Elevene skal ha en god skoletilværelse, preget av trygghet og trivsel – fri for mobbing.

Hov skole er opptatt av å være en lærende organisasjon. I dette ligger det at vi alltid skal utvikle oss, og også bli enda bedre på det vi er gode på.
Vi har en meget kompetent stab som er en aktiv del av skoleutviklingen.

Herunder kan nevnes:

  • Kollegaveiledning: Kollegaveiledning gjennomføres ved at lærere deltar som observatører i hverandres undervisning, og deretter drøfter ulike problemstillinger. Vi lærer av, og deler erfaring og kunnskap med hverandre. Vi mener vår organisasjon styrkes av at alle ansatte kjenner hverandres arbeidsdager og rutiner.

 

  • Lærende møter: Møtene er strukturert på en måte som inviterer til aktiv deltagelse, fremfor rene informasjonsmøter.

 

  • Skolevandring: Kort oppsummert handler dette om at rektor og andre ledere oppsøker ulike læringssituasjoner i kortere sekvenser, observerer og noterer hva som skjer og samtaler med lærerne om dette i etterkant. Skolens ledelse etterstreber å bli enda bedre kjent med hva som rører seg i klasserommene og målet er å styrke den pedagogiske ledelsen ved skolen.

 

  • I tillegg jobber skolene i Holtålen med å utvikle en felles leseplan fra 1. – 10. trinn. Denne planen vil være et viktig verktøy for å skape en helhet i leseopplæringen fra 1. – 10. trinn og dermed styrke elevenes læringsutbytte.
1. til 4. trinn

Elevene i første til fjerde klasse har jevnlig uteskole og disponerer et flott uteområde der det også har blitt satt opp en lavvo. Vårt nærområde er ypperlig til utendørsaktiviteter som ski, skøyter og aking. Dette gjør at vi kan kombinere lek og læring for de yngste elevene. Hvert trinn disponerer sine egne arealer, og kan også benytte SFO-arealet i skoletiden. Elevene fra første til fjerde klasse har firedagersuke, med undervisningsfri hver onsdag.

5. til 7. trinn

UNDER ARBEID

8. til 10. trinn

På u-trinnet arbeider vi fagrettet fordi kunnskap er viktig for hele livsløpet. For å øke kunnskapsnivået er det sentralt å innarbeide gode arbeidsvaner og å tilegne seg sunne og gode holdninger. Lærerne er opptatt av å opptre som tydelige ledere som har forventninger og stiller krav til elevene.

Vi er opptatt av at elevene skal ha et trygt og forutsigbart læringsmiljø. I samarbeid med organisasjonen MOT arbeider vi aktivt med å styrke elevenes selvbilde og evnen til å ta valg. To ganger hvert år gjennomføres mobbeundersøkelser som følges opp i ettertid

Det er viktig å fremheve lokal tilhørighet til kultur, litteratur, historie og natur. Det gjør vi gjennom prøvefiske, reinsjakt, vandring i Falkbergets rike, besøk på Stormuren og på Lapwingmuseet.

Vi samarbeider også med det lokale næringslivet. Herunder kan nevnes besøk på arbeidsplasser, bedriftsbesøk på skolen, jobbskyggedag, PRYO (arbeidsuke) og økonomi- og karrierevalg.

Leksehjelp

Leksehjelp er et et gratistilbud til elevene fra 5.-7. trinn.

Leksehjelpen er lagt til mellomtrinnet, etter skoletid. Leksehjelpen foregår fra kl. 14:00-14:45, mandag – torsdag. Bussene går fra skolen til vanlig tid kl 14:00. Elever som benytter leksehjelptilbudet må derfor gå hjem selv eller bli hentet kl. 14:45.

For ytterligere informasjon og søknadsskjema, klikk her.

Leksehjelpen er hjemlet opplæringsloven § 13-7a. For utdypende informasjon se forskrift til opplæringsloven, § 1A-1. 

Skolens fasiliteter

Hov skole ligger sentralt i Ålen, men samtidig er naturen rett utenfor døra. Skolen ble renovert i 2004, og vi har smartboard på alle klasserom. Skolekjøkkenet & naturfagsrommet er nyoppusset, og de andre spesialrommene står for tur de nærmeste årene. Skolens sentrale plassering i Ålen sentrum gjør det mulig for oss å benytte Holtålen folkebibliotek som skolebibliotek. Her har vi fast lånetid på tirsdager og får hjelp av dyktige og engasjerte bibliotekarer.

Uteområdet vårt er også oppgradert og området ved Gaula inneholder håndballbane, løpebane, hinderløype, skateboardrampe, volleyballbane, basketballbane, ballbinge og ny fotballbane med kunstgress.

Skolen ligger i tilknytning til Hovet hvor våre kroppsøvingsfasiliteter inkluderer blant annet svømmehall og tre topp moderne gymsaler som til sammen utgjør en godkjent håndballbane. Dette anlegget disponerer skolen på dagtid. Ellers har vi tilgang til kultursalen «Rallaren» og møte- og kantinearealet «Messa».

Hov skole

Barn, unge og utdanning

KONTAKT OSS:

Hov skole

Malmvegen 669

7380 ÅLEN

Tlf: 72417640

 

Rektor Hov skole

Ann-Iren Nilsen Heksem

Tlf: 72417641

ann-iren.heksem@holtalen.kommune.no

 

Ass. rektor Hov skole

Isak Veierud Busch

Tlf: 72417629

isak.busch@holtalen.kommune.no

X