Et godt språkmiljø for alle barn

Et godt språkmiljø for alle barn

Holtålen kommune legger vekt på å ha ansatte med høy kompetanse.
I perioden 2014 til 2020 gjennomfører vi et kompetanseutviklingstiltak som involverer hele personalgruppa.
I denne perioden har vi valgt å sette fokus på «Et godt språkmiljø for alle barn».

SIST OPPDATERT: 25.04. 2017 - 14:05

Kompetanse for framtidens barnehage

I 2014 kom kunnskapsdepartementet ut med strategien «Kompetanse for framtidens barnehage», strategi for kompetanse og rekruttering 2014 – 2020. Strategien sier blant annet at de ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Vi skal utvikle kvaliteten i barnehagen og heve personalets kompetanse. Strategien åpner for ulike kompetanseutviklingstiltak, men vi i Holtålen kommune har valgt «Barnehagebasert kompetanseutvikling». Det vil si utviklingsarbeid som involverer hele personalet og det foregår i den enkelte barnehage.

Kompetansestrategien omfatter flere tematiske satsningsområder, vi har valgt

«Et godt språkmiljø for alle barn».

Prosjektet finansieres gjennom statlige midler og Dronning Mauds Minne Høgskole er ekstern veileder i prosjektet.

Les Kunskapsdepartementets strategi «Kompetanse for framtidens barnehage«.

Et godt språkmiljø for alle barn

Tidlig og god språkutvikling er en viktig del av barnehagens innhold. Barn lærer språk best gjennom å være språklig aktive. De voksne må legge til rette for at alle får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel.
Et godt språkstimulerende miljø er preget av at personalet bruker språket i samspill med barna. Det meste og viktigste av språkstimuleringsarbeidet i barnehagen skjer gjennom hverdagsaktiviteter. Blant annet er måltidet en viktig arena for språkutvikling i barnehagen.

Ut i fra  dette har vi for barnehagåret 2016/2017 valgt å ha fokus på Samtaler i et måltid.

Samtaler i et måltid

Måltidet er en viktig arena for språkutvikling i barnehagen.

Vi som voksne skal legge til rette for språklig mestringsfølelse ved å:

  • Oppmuntre alle til å delta i samtalen
  • Bidra til begrepsinnlæring
  • Være bevisst egne dialogferdigheter
  • Vise interesse for barnas innspill og ta barnet på alvor
X