Blog

Aktuelt

HUSK! Søknadsfrist for produksjonstilskudd – 15. mai.

Foto: Inger Grøtli

Registrering av dyretall (ikke lam) er det som skal registreres i mai (fra 2018 er det 1.-15.mars). Det innmeldte antall dyr gir grunnlag for husdyrtilskudd, driftstilskudd, avløsertilskudd og grunnlag for grovforareal. Alle med dyr må søke i mai (dette gjelder også de med pelsdyr).

Telledato (og første dato det kan søkes) er 1. mai med søknadsfrist 15.mai 2017, dette er del 1 av tilskuddssøknaden for 2017. Del 2 registreres med telledato 1. oktober (første dato det kan søkes) og søknadsfrist 15.oktober med mulighet for å endre søknaden i 2 uker etterpå.

Fram til 10.01.2018 kan opplysninger om avløserutgifter og tall fra utmarksbeite etterregistreres. Søknaden må leveres elektronisk gjennom Altinn, og fristen 15.mai og 15.oktober er absolutte for å få levert søknad. Ta kontakt med landbrukskontoret i god tid før fristen om du får problemer med dette. Det anbefales sterkt å søke så snart som mulig etter 1.mai.

Utbetalingsdato på tilskudd for 2017 blir trolig 21.02.2018.

Miljøkrav: søkere skal ha gjødselplan og journal over plantevernmidler. Gjødselplanen for vekstsesongen 2017 trenger ikke å være klar før søknadsfrist 15. mai, men den skal være klar før vekstsesongen starter. I tillegg er det et vilkår for å få tilskudd at du ikke foretar inngrep som forringer kulturlandskapet uten tillatelse, og det må være en vegetasjonssone mot vassdrag på minst 2 meter.

Veiledningshefte for søknadsomgangen finner dere på Landbruksdirektoratet – les dette!

X