Blog

Aktuelt, Høringer

Høring – Søknad om bygging av Bælinga kraftverk – høringsfrist 05.07.2017

NVE har mottatt søknad fra Gauldal Energi AS datert 24.04.2017, om tillatelse til å bygge Bælinga kraftverk i Holtålen kommune.

Kraftverket er planlagt med inntak på kote 543 i Bælinga og utløp fra kraftstasjonen på kote 334 i Holda, et sidevassdrag til Gaula som er vernet. Vannveien vil gå i tunnel og i nedgravd tilløpsrør på vestsiden av elva. Minikraftverket vil få en installert effekt på 0,999 MW og gi en årlig kraftproduksjon på 8,0 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 400 husstander.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Bælinga kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden skal også vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger etter
sektorlover. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE.

Kopi av kunngjøringen er vedlagt her

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk. Gå inn på sakens hjemmeside via www.nve.no/konsesjonssaker for link til nettskjema.

Uttalelser sendes så snart som mulig og senest innen 05.07.2017.

X