Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Høringer, Politikk

Høring og offentlig ettersyn Detaljregulering Ålen hyttegrend – regulering felt A og B

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Ålen hyttegrend felt A og B ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i formannskapet 14.02.2017. sak 18/17.

Formålet med planen er en områdeutvidelse samt en omregulering og omtegning av eksisterende plan til plan- og bygningslov av 2008. Omreguleringen er i hovedsak en direkte videreføring av eksisterende plan.

Spørsmål til reguleringsarbeidet kan rettes til:

  • Feste NordØst as, v/Helge Bakke
  • Holtålen kommune, v/Steinar Elven

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 3. april 2017 til:

X